Actueel

Een leven lang leren en je professionaliteit blijven ontwikkelen. Aan die belangrijke doelen willen we met het programma APV een bijdrage leveren. Onder meer met de ontwikkeling van vijf leerlijnen, die starten bij de opleiding tot masterpsycholoog en doorlopen door tot aan de specialistische...

Op dinsdag 23 april van 19.00 - 20.00 uur was er een webinar over Programma APV. De voorzitters van de projectgroepen gaven daarin een toelichting...

Op dinsdag 23 april van 19.00 – 20.00 uur is er een webinar over Programma APV. De voorzitters van de projectgroepen geven daarin een toelichting op de beoogde vernieuwingen in de psychologische opleidingen en beantwoorden veelgestelde...

In het voorjaar van 2023 heeft de Opleidingsraad aan de stuurgroep APV gevraagd om in kaart te brengen wat de mogelijke redenen zijn waarom GZ-psychologen niet de specialistenopleiding tot Klinisch (neuro) psycholoog in stromen, en...

Aan de competentieprofielen die in fase 1 van Programma APV zijn vastgesteld is het competentieprofiel voor P-opleiders toegevoegd. In de competentieprofielen is het geheel van competenties beschreven wat vanuit de specifieke rol in het opleiden...

De opleiding tot Gz-psycholoog generalist levert adaptieve professionals af die breed inzetbaar zijn. Het betekent dat je de competenties ontwikkelt die je als Gz-psycholoog generalist nodig hebt om in iedere situatie de juiste zorg te kunnen verlenen en aan de slag te kunnen gaan in verschillende zorgcontexten. Je kunt hierbij denken aan een ...

Op 7 maart sloten we in Groningen een reeks van zes regiobijeenkomsten af. Leden van het programmateam en de projectgroepen gaven daar informatie over de laatste stand van zaken rond het Programma APV. We ontmoetten, verspreid over het hele land, ongeveer...

Op dinsdag 23 april van 19.00 – 20.00 uur is er een webinar over Programma APV. De voorzitters van de projectgroepen geven daarin een toelichting op de beoogde vernieuwingen in de psychologische opleidingen en beantwoorden veelgestelde vragen...

Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden voor het opleiden van Gz-psychologen en specialisten. Programma APV wil met een onderzoek meer zicht krijgen op de gehanteerde inrichtingsprincipes en de randvoorwaarden voor het vormen en ontwikkelen van een samenwerkingsverband. De resultaten van...

Tijdens de stuurgroepvergadering van 31 januari jl. zijn verschillende onderwerpen besproken. Er is onder andere gesproken over de planning van de activiteiten, de...

Programma APV organiseert in samenwerking met de opleidingsinstituten in februari en maart zes regiobijeenkomsten over beoogde vernieuwingen in de psychologische opleidingen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die een rol heeft in deze ...

Er komt een directe aansluiting tussen de universitaire master en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Bekijk de denkrichting van de APV-projectgroep Aansluiting Master-Gz: …

In dit nieuwsbericht willen we terugblikken op het afgelopen jaar. Met het programma APV zijn we dit najaar in een nieuwe fase aangekomen. De focus is verschoven naar het toetsen op bestuurlijke steun voor alle programma....

Tijdens de stuurgroepvergadering van 31 oktober is een tussenstand gegeven van de steeds concreter wordende projecten. De discussiepunten zijn benoemd en zijn nog onderwerp van uitwerking in de projectgroepen. De voortgang is goed. Ook is er stilgestaan...

Tijdens de stuurgroepvergadering van 13 september is stilgestaan bij de voortgang van de raadpleging van de stakeholders van de opleiding. Het programma APV is bezig belanghebbenden geïnformeerd en betrokken te houden. Er wordt langzamerhand...

Op dinsdag 13 juni 2023 heeft de tweede bijeenkomst van de focusgroep Opleidelingen plaatsgevonden. Het thema voor de avond was het opleiden op de werkplek en de rol daarin van de werkbegeleider, praktijkopleider en supervisor. Tijdens deze bijeenkomst is er met elkaar nagedacht over belangrijke aspecten binnen dit thema met als doel de kaders voor professionalisering...

De stuurgroep heeft zich tijdens de vergadering van 27 juni 2023 laten informeren wat er aan overleggen hebben plaatsgevonden met verschillende gremia die van belang zijn voor de (rand)voorwaarden voor opleiden. Een overzicht van de overleggen en bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden is terug te vinden in het tijdpad...

Breedheid GZ-opleiding Dit is een concept tussenproduct waarin nog wijzigingen kunnen optreden. Dit concept tussenproduct geeft de hoofdlijnen weer, zodat de overige …

De vijf leerlijnen in de context van de GZ. Dit is een concept tussenproduct waarin nog wijzigingen kunnen optreden. Dit concept tussenproduct …

De drie projectgroepen AMG (Aansluiting Master-GZ), G&S (Governance en Samenwerkingsverbanden) en PPV (Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen) boeken in samenwerking met de achterban goede …

Karin Leferink is lid van de Raad van bestuur van IJsselheem en voor APV voorzitter van de projectgroep Governance & Samenwerkingsverbanden. Ze is sinds de start van Fase 2 aan boord en vertegenwoordigt de werkgeverskant namens ActiZ en VGN...

Interview met Valerie Hoogendoorn, voorzitter projectgroep Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen. Drs. Valerie Hoogendoorn is voorzitter van de projectgroep Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen in Fase 2...

Interview met Agneta Fischer, voorzitter projectgroep Aansluiting Master-GZ. Prof. dr. Agneta Fischer is decaan van faculteit maatschappij en gedragswetenschappen van de UvA van de UvA. Ze is sociaal psycholoog van huis uit. Als hoogleraar doet ze onderzoek naar emoties, in...

De stuurgroep is weer bijeengeweest op 8 maart 2023. Dit keer live, afgetrapt met een presentatie van Loek Nieuwenhuis over adaptiviteit in  …

In het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) nemen we het traject van psychologie (-BIG-) opleidingen, de inhoud, structuur en professionalisering van de …

De stuurgroep is nu compleet bemenst met afvaardiging vanuit de verschillende gremia en heeft op 11 januari 2023 voor de tweede keer …

Interview met Marc Verbraak Voorzitter stuurgroep programma APV De stuurgroep APV fase 2 is (per 1 november 2022) van start. Marc Verbraak …

Fase 2 van Programma APV kent drie pijlers: een goede aansluiting tussen Master en GZ-opleiding, opleiden in formele samenwerkingsverbanden en verdere professionalisering …

Voor de tweede fase van Programma APV zijn drie programmalijnen vastgesteld: Aansluiting Master-GZ, Governance & doorontwikkeling formele samenwerkingsverbanden (SPOO’s) en Professionalisering van …

VWS is akkoord met het vervolg van het programma APV. We kunnen weer verder! Wat gaat er de komende maanden gebeuren? We …

Berichten 2021-2022