Planning APV: definitief advies in zicht

Datum

Een jaar geleden hesen de leden van taskforce, project- en werkgroepen de zeilen voor de eerste etappe van programma APV. Nu komt de haven in zicht. Dit najaar bereikt het programma namelijk een belangrijke mijlpaal met het aanbieden van het advies aan de Landelijke Opleidingsraad in september. Op dit moment leggen de programmaleden het conceptadvies voor aan de respectievelijke achterbannen.

Het ministerie van VWS kende iets meer dan een jaar geleden subsidie toe voor het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV). Binnen het programma APV ging toen een grote groep deskundigen en belanghebbenden uit onderwijs en praktijk aan de slag met voorstellen uit adviezen van de opleidingsraad en afspraken in het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2018-2022.

Consultatieronde 

De opleidingsraad is de opdrachtgever van programma APV en neemt vanuit die rol het advies in ontvangst. Half september bespreken zij het advies. Daarna volgt een consultatieronde: de opleidingsraad legt het voorgenomen advies ter consultatie voor aan belanghebbenden.

Deze consultatieronde loopt van 21 september t/m 24 oktober. Vanaf dan kun je ook het advies ook downloaden via progapv.nl en via de website van de FGzPt. In die periode kunnen belanghebbenden aanbevelingen doen aan de opleidingsraad. Na weging van de aanbevelingen uit de consultatieronde, stelt de opleidingsraad het advies definitief vast en overhandigt deze aan het Ministerie van VWS. 

Denkrichtingen

De belangrijkste denkrichtingen binnen de thema’s zijn al bekend, deze werden in juni gepresenteerd bij de laatste Adviesraad. Hieronder vind je de presentaties met deze denkrichtingen:

Vervolg

Het programma kent een looptijd van in totaal drie tot vier jaar. Eind dit jaar wordt op basis van het dan voorliggende advies gekeken wat nodig is voor een succesvolle voortzetting, zowel door VWS als door de opdrachtgever. Het streven is ervoor te zorgen dat het programma startklaar is om vanaf 2022 de adviezen, vraagstukken en aandachtspunten verder uit te werken en de theorie met de praktijk te verbinden.

Heb je vragen? Meld je dan bij de contactpersoon voor jouw organisatie of groep.

Lees meer over programma APV en bekijk de video

Meer
Artikelen