Vervolg na consultatieronde programma APV

Datum

Onlangs was de consultatieronde op de hoofdnotitie van Programma APV, “Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam”. In dit artikel vind je meer informatie over de status van de adviezen en de consultatieronde en de vervolgacties.

Consultatie

De voorgenomen hoofdnotitie heeft ter consultatie gelegen van 21 september tot 24 oktober 2021. De betrokken organisaties en belanghebbenden zijn gevraagd tijdens deze periode te reageren op deze notitie. Tijdens de consultatieronde zijn 23 reacties ingezonden.

Status hoofdnotitie

De door de Opleidingsraad opgestelde hoofdnotitie komt voort uit de drie adviesnotities van het programma APV die door de Taskforce en de projectgroepen zijn opgeleverd. De drie adviesnotities zijn gebaseerd op de deelnotities van de 11 werkgroepen die daaronder hingen. Zowel aan de taskforce als de project- en werkgroepen nam een brede vertegenwoordiging van organisaties en belanghebbenden uit het veld deel.

Status deelnotities

De status van de deelnotities varieert. Alleen de deelnotitie Model Logistieke Aansluiting van de Adviesnotitie Aansluiting Master-GZ en het voorstel voor een alternatief voor de subsidieregeling voor opleiding in de Jeugd GGZ zijn formeel opgeleverd. Dit zijn afgeronde producten. Alle overige notities vormen tezamen een tussenstand waarin de primaire kaders en contouren van oplossingsrichtingen zijn geschetst, maar waarin ook diverse knelpunten, aandachtspunten en randvoorwaarden zijn benoemd. In het vervolg van het programma worden die nader onderzocht. De status van de deeladviezen is door de Opleidingsraad meegewogen bij de beoordeling van de aanbevelingen en het besluit al dan niet tot bijstelling van de hoofdnotitie over te gaan. Daarbij is steeds afgewogen wat zodanige zwaarte heeft dat aanpassing van de hoofdnotitie nodig is en wat als aandachtspunt voor het vervolg kan worden meegegeve

Vervolgacties

De Opleidingsraad bereidt de komende periode een aantal vervolgacties voor:

  • Een inhoudelijke reactie op de aanbevelingen die zijn ingebracht tijdens de consultatieronde. Elke indiener ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in januari 2022 een reactie op de aanbevelingen.
  • De aanbevelingen waarvoor de geconsulteerde partijen toestemming tot publicatie hebben gegeven, worden uiterlijk in januari 2022 op de FGzPt website geplaatst. Dit gebeurt met een overzichtsdocument, waarin de aanbevelingen per (deel)notitie worden weergegeven, inclusief duiding en context.

Vervolg programma APV

Intussen wordt nagedacht over een zorgvuldige opzet van het vervolg van het programma. Begin 2022 hervat het programma en worden nieuwe werkgroepen ingesteld. Tot nu toe was het programma vooral inventariserend en verkennend van aard. In de vervolgfase start een aantal pilots om te onderzoeken of de oplossingsrichtingen haalbaar zijn. Het toetsen van draagvlak maakt daarvan steeds onderdeel uit. In de periode 2022–2023 worden de definitieve adviezen van programma APV opgeleverd.

Lees meer

Wil je de adviezen van Programma APV lezen? Download ze via onderstaande links.
>> Hoofdnotitie Programma APV
>> Deelnotitie Model Logistieke Aansluiting
>> Advies alternatief voor opleidingsplekken in de jeugd-GGZ
>> Deelnotities Programma APV

Meer
Artikelen