Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen

Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen

Opleiden is een professie. Deze projectgroep gaat, steeds in afstemming met de andere projectgroepen van het programma APV, randvoorwaarden formuleren en werken aan het opleveren van producten om didactisch en inhoudelijke uitstekende opleidingen te kunnen blijven bieden. Denk aan het faciliteren van kennisdeling, het structureel toepassen van vernieuwing in het onderwijs, het borgen van diversiteit en inclusiviteit en het stellen van eisen aan opleidingen en aan docenten, (P-)opleiders, werkbegeleiders en supervisoren.

Onderwerpen

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor het thema ‘Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen​’ zijn er drie werkgroepen. Hieronder vind je links naar de werkgroepen voor een omschrijving en samenstelling.

Onderzoeks- en Documentatiecentrum

Opleidingsplannen en toetsen

Opleiders-professionalisering en kwaliteit

Resultaat

De projectgroep werkt aan de volgende doelen:

  • De ontwikkeling van toekomstbestendige opleidingsplannen, inclusief toetsing voor de psychologische vervolgopleidingen, binnen het wettelijke kader. Daarbij hoort de ontwikkeling van een infrastructuur, waarin de kwaliteit en actualiteit van de psychologische vervolgopleidingen systematisch worden gemonitord en bijgesteld. 
  • Bijstellen van het kwaliteitskader voor praktijkopleidingsinstellingen. 
  • Ontwikkeling van een plan en pilot voor professionalisering van opleiders en docenten en optimalisering en borgen van de kwaliteit van onderwijs en praktijkopleiding. 
  • Advies en voorstel met betrekking tot een onderzoeks- en documentatiecentrum voor het verzamelen, ontwikkelen, bijhouden en verspreiden van onderwijskundige en didactische kennis. 

Samenstelling

drs. Valerie Hoogendoorn

Voorzitter en namens de opleidingsrechts-personen

Anne Kostelijk MSc

Namens de Kamer BIG Opleidelingen NIP

dr. Barbara Montagne

Namens het HCO-GZ

Dwayne Meijnckens MSc

Namens MIND

prof.dr. Jos de Keijser

Namens het HCO-KP en KNP

dr. Nathan Bachrach

Namens het HCO-GZ

drs. Marit Bierman

Namens de P-opleiders

prof.dr. Theo Bouman

Namens het HCO-GZ

drs. Beatrijs de Leede

Projectleider PPV

Contact

Heb je vragen over het programma? Stuur een mail naar het programmasecretariaat.

Q&A Professionalisering psychologische vervolgopleidingen

Gewenste (vergrote) diversiteit en inclusiviteit van de deelnemers aan de opleiding en van de docenten en begeleiders worden geborgd, evenals de cliëntparticipatie in de opleiding en thema’s als ’samen beslissen, eHealth en preventie’. Er komen herziene opleidingsplannen, gebaseerd op het competentiegericht opleiden. Er komen professionaliseringseisen en scholing van opleiders en er wordt voorzien in een kennis- en onderzoekscentrum.

Het gaat om de ontwikkeling van adaptieve landelijke opleidingsplannen inclusief toetsing voor de GZ-generalist en de specialistische vervolgopleidingen, en het creëren van kaders voor didactische

professionalisering van opleiders en docenten en de kennisinfrastructuur.

De volgende leerlijnen zijn gedefinieerd:

  • Academisch werken en onderzoek
  • Leiderschap en innovatie
  • Professionele ontwikkeling
  • Behandeling en diagnostiek.

Het project Beroepenstructuur ontwikkelt de competentieprofielen voor de beroepen (zie Beroepenstructuur – psychologische zorg). Het project Beroepenstructuur is gestart met het competentieprofiel voor GZ-generalist.
Voor iedereen die een rol in opleiden heeft, worden er vanuit het programma APV competentieprofielen ontwikkeld. Het gaat hier om de competentieprofielen voor werkbegeleiders, praktijkopleiders, p-opleiders, supervisors, docenten en hoofddocenten.

Een brede opleiding is een opleiding die opleidt voor het hele werkveld van de GZ-psycholoog. De GZ-psycholoog – generalist is na afstuderen in principe toegerust om in alle levensfasen en de verschillende zorgcontexten te werken.  

VWS hecht belang aan diversiteit, inclusiviteit, breedheid, innovatie en gedeelde besluitvorming.

Binnen de projectgroep zijn drie werkgroepen actief die zich buigen over de doorontwikkeling van een Onderzoeks- en documentatiecentrum, over opleidingsplannen en toetsen en over de professionalisering van opleiders en borging van de kwaliteit van het onderwijs en de praktijkopleiding.

Andere thema's

Aansluiting Master-GZ

Governance & Samenwerkings-verbanden

Thema's 2020-2021