Aansluiting Master-GZ

Hoe kun je een directe doorstroom van studenten van de masteropleiding naar de GZ-opleiding zo goed mogelijk vormgeven? De projectgroep Aansluiting Master-GZ onderzoekt op welke manier de directe doorstroom kwalitatief en zo doelmatig mogelijk realiseerbaar is. Hierin wordt ook onderzocht wat de meest duurzame oplossing zal zijn. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld een optimale inrichting van de leerlijnen en inrichting van praktijkstages zodat de masterfase en de vervolgopleiding (en specialistische vervolgopleiding) goed op elkaar aansluiten.

Resultaat

  1. Een implementatieplan voor de directe aansluiting tussen de universitaire master en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. In het implementatieplan zal aandacht zijn voor hoe je om kunt gaan met master psychologen die wachten op opleidingsplaatsen.
  2. Naast het implementatieplan voor de logistieke aansluiting (MLA) wordt er ook een product opgeleverd over een eventuele doorontwikkeling naar een geïntegreerde aansluiting (GA) (of variant met tweejarige master), het draagvlak en de voordelen.
  3. Een implementeerbare gefaseerde en getrapte selectieprocedure voor de directe aansluiting die zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten in zich heeft. De selectieprocedure voorziet in een passende instroom van het aantal studenten om voldoende gezondheidszorgpsychologen op te leiden noodzakelijk voor goede zorgverlening. Ook zorgt deze procedure ervoor dat studenten geselecteerd worden die waarschijnlijk de benodigde competenties kunnen verwerven.

Samenstelling

prof.dr. Agneta Fischer

Namens DSW en voorzitter

prof.dr. Anneloes van Baar

Namens het HCO-GZ

prof.dr. Arnoud Arntz

Namens de opleidingsrechts-personen

Chaya Boonstede

Namens de Kamer BIG Opleidelingen NIP

prof.dr. Ger Keijsers

Namens het HCO-KP en KNP

drs. Hester den Hartog

Namens de Nederlandse ggz (brancheoganisaties)

dr. Jorg Huijding

Namens de Kamer Pedagogiek

drs. Maaike Laurant

Namens de P-opleiders

dr. Petra Hurks

Namens de Kamer Psychologie

Saskia de Koning

Namens de P-opleiders

drs. Corry den Rooijen

Projectleider AMG

Contact

Heb je vragen over het programma? Stuur een mail naar het programmasecretariaat.

Q&A Aansluiting Master-GZ

Er komt een directe aansluiting

 

tussen de universitaire master en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Uitgangspunt is een tussenliggende periode van maximaal zes maanden. Een implementeerbare gefaseerde en getrapte selectieprocedure maakt hier deel van uit.

Een optimale aansluiting draagt duurzaam bij aan toekomstbestendige psychologische vervolgopleidingen. Aanpassingen kunnen bovendien ook op de kortere termijn leiden tot vermindering van tekorten in de geestelijke gezondheidszorg.

De opleidingscapaciteit moet aansluiten bij de behoefte in de zorg. Er wordt nu veel werk gedaan door de circa 6000 (waarschijnlijk meer) niet gekwalificeerde en niet op geschiktheid getoetste masterpsychologen. Het Capaciteitsorgaan is een onafhankelijk orgaan dat voor een aantal jaren de hoeveelheid benodigde GZ-psychologen en specialisten op basis van te verwachten zorgvragen raamt. Op basis van die raming wordt vastgesteld hoeveel GZ-psychologen kunnen worden opgeleid.

Universiteiten of praktijkinstellingen hebben hier geen invloed op.

Hieruit is de stichting Centrum EVC voor gz-psychologen ontstaan die de adviezen verder uitwerkt in de praktijk. Voor de laatste ontwikkelingen kan de website geraadpleegd worden: https://evcvoorpsychologen.nl

De werkgroep selectie heeft in fase 1 een advies uitgebracht voor een systematiek, waarin gefaseerd en getrapt wordt geselecteerd. Het gaat hier om een implementeerbare, gefaseerde en getrapte selectieprocedure voor de directe aansluiting die zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten in zich heeft. Deze selectieprocedure voorziet in een passende instroom van het aantal studenten om voldoende gezondheidszorgpsychologen op te leiden. Deze procedure leidt tot een selectie van die studenten die meest waarschijnlijk de benodigde competenties kunnen verwerven om succesvol te zijn.

Studenten die worden afgewezen zullen een andere master(differentiatie) moeten kiezen. Voor deze studenten zouden naast het al bestaande aanbod ook mastertracks op het gebied van preventie, onderzoek, leefstijl, beleid of communicatie in de gezondheidszorg kunnen worden ingericht.

De leerlijnen stippelen een route uit voor het uitbouwen van kennis en inzicht, waardoor het mogelijk is om vorderingen beter te monitoren. De samenwerking tussen universiteit en praktijkopleidingsinstelling moet een ononderbroken route in de leercurve borgen. Programma’s sluiten nu vaak onvoldoende op elkaar aan, mede door de enorme tijd die er regelmatig zit tussen master en GZ-opleiding.

Andere thema's

Governance & Samenwerkings-verbanden

Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen

Thema's 2020-2021